Verkoopsvoorwaarden

De aanvaarding van de goederen geldt als akkoord met onderhavige factuurvoorwaarden, bevestiging van bestelling alsook algehele ontlasting van alle welkdanige zichtbare gebreken waarmee de goederen zouden zijn behept. Bij verborgen gebreken is onze aansprakelijkehid in ieder geval beperkt tot vervanging van de gebrekkige zaak ter uitsluiting van schadevergoeding. Eventuele klachten of alle niet dienstige goederen dienen binnen de 5 dagen teruggebracht te worden, zoniet wordt het volle bedrag gefactureerd. Verzendingen, zelfs franco, geschieden op risico van de klant. Alle verkochte goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling. Iedere klacht dient, om geldig te zijn, schriftelijk ten laatste binnen de acht dagen volgend op de ontvangst der goederen in ons bezit te zijn. Na deze datum brengen de facturen een interest op van 12% per jaar, en dit van rechtswege zonder enige aanmaning, terwijl eveneens zonder enige ingebrekestelling het factuurbedrag bij wijze van forfaitaire schadevergoeding zal worden verhoogd met 15% met een minimum van 125 EUR en een maximum van 1860 EUR, dit alles onverminderd de aanmaningen-, invorderingen- of gerechtskosten. Andere verkoopsvoorwaarden ons opgelegd door de koper worden niet aanvaard, behoudens na voorafgaand schriftelijk akkoord. Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd.